Hotărârea nr. 11/23.05.2023 a Consiliului Baroului Giurgiu privind aprobarea modificărilor Regulamentului pentru organizarea serviciului de asistenţă judiciară a Baroului Giurgiu

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL GIURGIU
CONSILIUL BAROULUI GIURGIU

Hotărârea nr. 11/23.05.2023

privind aprobarea modificărilor Regulamentului pentru organizarea serviciului de asistenţă judiciară a Baroului Giurgiu.

În baza art. 55 alin. 2, lit. a, art. 78 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat și art. 160 din Statutul profesiei de avocat, s-a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Se aprobă modificările aduse Regulamentului pentru organizarea serviciului de asistenţă judiciară al Baroului Giurgiu, anexă a prezentei hotărâri.
Art. 2 – Regulamentul SAJ, astfel cum a fost modificat, va fi publicat pe site-ul Baroului Giurgiu.

Decan,
avocat Liliana Țone

Anexă la Hotărârea Baroului Giurgiu nr. 11 din 23 mai 2023.

BAROUL GIURGIU

Regulamentul pentru organizarea Serviciului de
Asistenţă Judiciară a Baroului Giurgiu

A. PRINCIPIILE ASISTENŢEI JUDICIARE
Art. 1 (1) Asistenţa judiciară şi/sau extrajudiciară este asigurată de avocaţii care formulează opţiuni în acest sens şi sunt înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară a Baroului Giurgiu de către Consiliul Baroului Giurgiu.
(2) Asistenţa judiciară şi/sau extrajudiciară este coordonată de Decanul Baroului.
Art. 2 (1) Acordarea asistenţei judiciare în cazurile prevăzute de lege se face numai ca urmare a unei comunicări scrise din partea instanţei, a organului de urmărire penală sau a organului administraţiei publice locale, adresată Baroului şi soluţionată de SAJ, pe baza desemnării avocatului, prin intermediul Aplicației informatice achiziționată în acest scop(în continuare Aplicația), în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare(în continuare lege), de Statutul profesiei de avocat şi de prezentul Regulament.
(2) Acordarea asistenţei judiciare se realizează exclusiv pe baza delegaţiei eliberată de SAJ.
Art. 3 Nici o împrejurare excepţională nu poate fi invocată pentru acordarea de asistenţă judiciară fără desemnarea din partea SAJ (solicitarea adresată în mod direct avocatului de către instanţe sau organe de urmărire şi de cercetare penală, expirarea mandatului de arestare, ameninţare cu aplicarea unei amenzi avocatului, etc.).

B. ORGANIZAREA SAJ
Art. 4 (1) Atribuţiile funcţionarilor SAJ vor fi îndeplinte de unul sau mai mulţi consilieri desemnaţi de Decan şi de serviciul secretariat al Baroului Giurgiu.
(2) În condiţiile în care volumul de activitate şi mijloacele financiare ale Baroului vor permite, consiliul Baroului va putea decide cu privire la angajarea de personal în vederea realizării activităţilor SAJ.
Art. 5 Decanul are următoarele atribuţii:
a)reprezintă SAJ în relaţia cu autorităţile, salariaţii SAJ şi orice alte persoane;
b)aprobă cererile de asistenţa judiciară şi extrajudiciară în condiţiile legii;
c)emite dispoziţii obligatorii în ceea ce priveşte organizarea SAJ;
d)soluţionează plângerile formulate împotriva rezoluţiilor consilierilor care îl asistă.
Art. 6 Consilierii care asistă decanul au următoarele atribuţii:
a)reprezintă SAJ în relaţia cu autorităţile judiciare în situaţii de urgenţă, când decanul este în imposibilitate de a îşi exercita această atribuţie;
b)coordonează activitatea SAJ;
c)dispune aprobarea sau refacerea propunerii de repartizare a cauzelor întocmite de funcţionarii SAJ;
d)propune aplicarea de sancţiuni pentru abaterile de la prevederile prezentului Regulament;
Art. 7 Serviciul secretariat al Baroului, SAJ au următoarele atribuţii:
a) primesc, înregistrează şi arhivează cererile de asigurare a asistenţei judiciare şi extrajudiciare;
b) primesc, înregistrează, arhivează şi trimit spre competentă soluţionare opţiunile, cererile, sesizările şi propunerile beneficiarilor asistenţei şi ale avocaţilor;
c) eliberează delegaţiile avocaţilor desemnaţi şi le comunică acestora și instanței/organului de urmărire penală/administrației publice locale;
d) notifică avocaţii care au formulat opţiuni cu privire la desemnarea lor, la programarea pentru plata onorariilor cuvenite, la obligaţia de a depune referate explicative şi comunică soluţiile date sesizărilor care privesc activitatea unui avocat;
e) păstrează în format informatic evidenţele obligatorii pentru repartiţii şi pentru fiecare cauză în parte;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii date în sarcina lor prin prezentul Regulament sau dispuse de consiliul baroului, de decan sau consilierul delegat;
g) pentru fiecare delegație eliberată, secretarul responsabil cu activitatea de asistență juridică va actualiza baza de date corespunzătoare activității prestate prin adăugarea sumei reprezentând onorariul la totalul existent. În situația în care se va acorda onorariul parțial, la data depunerii referatului, baza de date se va reactualiza prin scăderea sumei ce nu a fost acordată ca urmare a admiterii parțiale a onorariului sau a neacordării acestuia, bază de date la care avocații SAJ au acces conform Legii nr. 51/1995;
h) pentru asigurarea unei proceduri transparente se va realiza trimestrial, pentru fiecare activitate, separat, raportul cu numărul de cauze de cauze și cu sumele reprezentând onorarii repartizate fiecărui avocat.
Art. 8 Consilierul delegat al SAJ are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea funcţionarilor SAJ astfel încât să asigure permanenţa funcţionării acestuia;
b) urmăreşte modul în care se îndeplinesc atribuţiile de serviciu;
c) face propuneri de soluţionare a contestaţiilor privind lista de opţiuni afişată;
d) centralizează şi comunică consilierilor cererile, propunerile şi sesizările avocaţilor, beneficiarilor asistenţei şi organelor solicitante;
e) solicită şi primeşte referate, contestaţii şi plângeri formulate de avocaţi sau de beneficiarii asistenţei juridice;
f) întocmeşte periodic referate privind necesarul de achiziţii, bugetul necesar bunei funcţionari a SAJ şi face propuneri privind eficientizarea funcţionării serviciului;
g) întocmeşte corespondenţa SAJ cu cei care solicitantă, asistenţa avocaţială şi cu avocaţii desemnaţi;
h)îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina lor prin prezentul Regulament sau dispuse de consiliul baroului, de decan sau consilierul delegat.

C. DOMENIILE ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ
I. Asistenţa obligatorie
Art. 9 La cererea prealabilă şi motivată a organelor de urmărire penală, SAJ va desemna unul sau mai mulţi avocaţi în vederea asigurării asistenţei juridice obligatorii, în funcţie de existenţa unor interese contrare ale părţilor.
Art. 10 SAJ va desemna avocat potrivit Aplicației și, în funcție de data și ora pentru care s-a solicitat asistența judiciară, avocatul/avocații selectați de Aplicație vor fi contactați pentru a se evita imposibilitatea prezentării.
Art. 11 Avocaţii care au formulat opţiuni pentru acest domeniu al asistenţei judiciare nu vor putea refuza nemotivat cauza repartizată.
Art. 12 Avocatul care îşi manifestă disponibilitatea de a asigura asistenţa obligatorie se va prezenta în faţa organelor de urmărire penală în timp util pentru a asigura asistenţa obligatorie a învinuitului sau inculpatului, numai atunci când acesta nu este asistat de apărător ales sau în situaţiile prevăzute de lege.
Art. 13 Dacă delegaţia avocatului desemnat încetează deoarece se asigură asistenţa juridică prin avocat ales, avocatul desemnat va comunica acest lucru Serviciului secretariat în vederea efectuării modificărilor în aplicație.
Art. 14 Dacă în cauza în care a fost desemnat avocatul se dispune conexarea acesteia cu o altă cauză în care suspectul sau inculpatul este asistat de avocat ales, delegaţia avocatului desemnat încetează de drept.
Art. 15 (1) În cazul în care s-a dispus arestarea preventivă a suspectului sau inculpatului, avocatul desemnat din oficiu la urmărirea penală poate formula cerere spre a fi încunoştiinţat despre orice acte de urmărire penală vor fi efectuate în cauză.
(2) În situația în care față de suspect sau inculpat se formulează propunere de arestare preventivă avocatul din oficiu care a asigurat asistența judiciară la urmărirea penală asigură asistența și în fața instanței competente cu soluționarea pe fond a propunerii de arestare preventivă.
Art. 16 Atunci când avocatul desemnat în faza de urmărire penală nu se poate prezenta la judecata privind propunerea de arestare preventivă va anunța în cel mai scurt timp secretariatul SAJ, ce va desemna un avocat care va asigura asistența juridică obligatorie în fața instanței competente.
Art. 17 În ipoteza în care cauza în care a fost desemnat apărător din oficiu este conexată altei cauze în care suspectul sau inculpatul este asistat de alt avocat din oficiu, suspectul sau inculpatul va fi asistat de primul avocat desemnat în cauză, mai puțin în situația în care acesta notifică SAJ cu renunțarea sa la mandat.
Art. 18 În ipoteza în care cauza înregistrează o disjungere, avocatul care a asigurat asistenţa juridică din oficiu are prioritate la desemnarea în cauza disjunsă.
Art. 19 (1) Numai ca urmare a unei solicitări prealabile şi motivate a instanţelor de judecată, SAJ va desemna inculpatului/inculpaţilor, părții, persoanei vătămate câte un avocat din oficiu pentru fiecare parte.
(2) Se vor desemna avocaţi diferiţi dacă se constată că în cauză sunt interese contrare în apărarea inculpaţilor.
Art. 20 Asistenţa judiciară prin avocat delegat încetează de drept în situaţia în care partea este asistată de avocat ales.
Art. 21 Dacă delegaţia avocatului desemnat încetează deoarece se asigură asistenţa juridică prin avocat ales, avocatul desemnat va comunica acest lucru Serviciului secretariat în vederea efectuării modificărilor în Aplicație.
Art. 22 Asistenţa judiciară din oficiu încetează de drept odată cu epuizarea fiecărei faze a cercetării judecătoreşti.
Art. 23 Referatele cu privire la asistenţa juridică asigurată în cauză vor fi depuse la SAJ.
Art. 24 Cauzele având ca obiect amânarea sau întreruperea executării pedepsei şi înlăturarea sau modificarea pedepsei, precum și orice astfel de cauze vor fi repartizate conform principiilor enunţate anterior.
II. Asistenţa extrajudiciară şi judiciară prin avocat în cadrul ajutorului public judiciar
Art. 25 (1) Asistenţa extrajudiciară acordă prin avocat desemnat de SAJ şi constă în acordarea de consultaţii, formularea de cereri, petiţii, sesizări, iniţierea altor asemenea demersuri legale, precum şi în reprezentarea în faţa unor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime.
(2) Asistenţa extrajudiciară se acordă având la bază o cerere formulată de către solicitant, la această cerere trebuind să fie anexate înscrisuri din care să rezulte situaţia financiară a acestuia (certificat fiscal, adeverinţă salariu, talon pensie, acte stare civilă, certificat de persoană cu handicap, alte acte din care să rezulte că venitul mediu net lunar este de natură să pună în pericol întreținerea sa sau a familie sale în condițiile determinate de normele legale). De asemenea, se va solicita beneficiarului o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că în situația în care i se va îmbunătăți situația financiară este obligat să încunoștiințeze SAJ, sub sancțiunea revocării, în tot sau în parte, a deciziei de acordare a asistenței judiciare, să achite cheltuielile făcute din momentul intervenirii schimbării.
Art. 26 Abrog.
Art. 27 (1) Avocaţii se vor desemna avându-se în vedere specializarea acestuia, complexitatea cazului, veniturile realizate la asistenţa judiciară.
(2) Cauzele se repartizează, cu precădere, tinerilor avocaţi.
Art. 28 Asistenţa extrajudiciară se acordă persoanelor fizice în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege.
Art. 29 Abrog.
Art. 30 Avocatul desemnat de decan să asigure asistenţa extrajudiciară în legătură cu un litigiu în curs pentru părţi ale căror drepturi pot fi prejudiciate prin întârziere, îşi va limita activitatea la actele care nu suferă amânare şi care întrerup cursul prescripţiei ori stingerii drepturilor sau al decăderii, după care partea va sesiza, de îndată, instanţa în vederea încuviinţării asistenţei extrajudiciare. Se va aprecia inclusiv asupra activităţilor desfăşurate în baza aprobării decanului.
Art. 31 În cursul judecăţii, SAJ va desemna un avocat care va asigura asistenţa judiciară numai pentru durata unei faze procesuale.
Art. 32 Asistenţa judiciară poate fi refuzată de avocatul desemnat numai dacă:
a)pretenţia este vădit nejustificată sau inadmisibilă;
b) atunci când solicitantul a fost decăzut din dreptul de a beneficia de asistenţă judiciară.
Art. 33 Cererea de acordare a asistenţei extrajudiciare se depune la SAJ al baroului şi se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin decizie a decanului baroului sau de persoana desemnată de acesta, potrivit Statutului profesiei şi prezentului Regulament.
Art. 34 SAJ aduce la cunoştinţa solicitantului numele avocatului desemnat şi datele de contact aflate în evidenţele sale.
Art. 35 Avocatul desemnat nu poate să fie substituit de un alt avocat înscris în Registrul baroului pentru acordarea asistenţei extrajudiciare şi judiciare, decât cu aprobarea decanului baroului sau a consilierilor SAJ.
Art. 36 În situaţii excepţionale, dacă asigurarea asistenţei judiciare implică activităţi desfăşurate pe raza altui barou, avocatul desemnat este obligat să anunţe, în scris, conducerea SAJ, care, prin decanul baroului, va anunţa, în termen util decanul baroului în raza teritorială a căruia se asigură asistenţă judiciară.
Art. 37 La cererea justificată a avocatului care asigură asistenţa judiciara, avocatul desemnat poate fi înlocuit de conducerea SAJ numai în situaţii temeinic motivate, şi cu aprobarea decanului baroului.
Art. 38 Persoana căreia i s-a acordat asistenţă judiciară şi avocatul desemnat(în situația în care are cunoștință) să asigure asistenţa judiciară sunt obligate să încunoştinţeze SAJ cu privire îmbunătăţirea situaţiei materiale a beneficiarului asistenţei.
Art. 39 Tipul şi volumul activităţii desfăşurate de avocat se certifică printr-un referat scris în condiţiile prevăzute de Protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiţiei și Ministerul Public.
Art. 391 În situația în care s-a dispus de către instanță numirea unui curator special, potrivit dispozițiilor art. 58 și art. 167 c. pr. civ., emiterea delegației de către SAJ se va face doar după achitarea onorariului cuvenit curatorului.

D. REPARTIZAREA CAUZELOR
I. Principii
Art. 40 Principiul fundamental al funcţionarii SAJ îl constituie asigurarea asistenţei judiciare prin desemnarea prealabilă a avocatului potrivit criteriilor prevăzute în prezentul Regulament.
Art. 41 În vederea asigurării unei asistenţe efective şi de calitate, Baroul stabileşte ca principiu fundamental repartizarea în mod echitabil a cauzelor pentru fiecare avocat participant la această activitate, pentru fiecare modul în parte.
Art. 42 Asistenţa judiciară va fi asigurată numai în urma desemnării prealabile de către SAJ, pe baza delegaţiei eliberate în prealabil efectuării asistenţei.
Art. 43 Asistenţa juridică ce urmează a fi asigurată în penitenciare, locuri de deţinere şi în afara localităţii de reşedinţă în raza căreia asigură asistenţa obligatorie va fi repartizata avocaţilor care au formulat opţiuni în acest sens.
II. Opţiunea
Art. 44 Opţiunea reprezintă manifestarea de voinţă şi angajamentul avocatului de a asigura asistenţa juridică în cauzele în care va fi desemnat.
Art. 45 Opţiunea va cuprinde datele de identificare ale avocatului, coordonatele de contact, specificarea domeniului de activitate pentru care optează, menţiunea că a luat cunoştinţă de dispoziţiile prezentului Regulament.
Art. 46 Pentru actualizarea Registrului SAJ pentru anul următor, până la data de 15 septembrie a fiecărui an, avocaţii interesaţi să asigure asistenţa juridică obligatorie ori asistenţa avocaţială prevăzută în cadrul ajutorului public judiciar sau în alte prevederi legale vor formula la SAJ opţiuni scrise pe care le vor depune personal sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă (fax, e-mail, curierat rapid), apte să asigure primirea opţiunii în termen şi să asigure dovada în acest sens.
Art. 47 Secretariatul – SAJ va centraliza opţiunile formulate.
Art. 48 Lista tuturor opţiunilor centralizate va fi afişată la sediul Baroului cel mai târziu la 30 septembrie în fiecare an şi va putea fi contestată de autorii opţiunilor nemenţionate sau incomplet menţionate în lista centralizatoare, în cel mult două zile de la afişare.
Art. 49 Contestaţiile vor fi colectate de secretariatul – SAJ eliberându-se dovadă în acest sens şi vor fi soluţionate de consiliul baroului în prima şedinţă a consiliului, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Lista completată după soluţionarea contestaţiilor, va fi publicată şi va constitui Registrul de asistenţă judiciară al baroului.
Art. 50 Consiliul Baroului poate hotărî ca opţiunile avocaţilor să fie făcute şi pe parcursul anului şi pentru o perioadă mai scurtă. Decizia Consiliului Baroului vor stabili termenele de depunere a opţiunilor, contestarea listelor centralizatoare şi afişarea acestora, cu respectarea regulilor prevăzute în cuprinsul prezentului Regulament.
Art. 51- 54 Abrog.
III. Evidenţa
Art. 55 SAJ va ţine evidenţa repartizărilor cauzelor, după numele sau denumirea părţii asistate, după numărul de înregistrare al cauzei la organul competent şi după numele avocatului desemnat în cauză.
Art. 56 Evidenţele vor fi ţinute pe suport informatic. Consultarea acestora de către orice avocat interesat este permisă.
Art. 57 Onorariile încasate ca urmare a asigurării asistenţei juridice din oficiu sau a desemnării în vederea asigurării asistenţei judiciare, extrajudiciare sau prevăzută în legi speciale sunt informaţii de interes public.

E. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AVOCAŢILOR CARE ASIGURĂ ASISTENŢA JURIDICĂ DIN OFICIU SAU GRATUITĂ
Art. 58 Secretariatul – SAJ va întocmi un dosar de opţiuni al fiecărui avocat.
Art. 59 Pentru activitatea profesională desfăşurată în cauzele în care au fost desemnaţi, avocaţii au dreptul la onorariu conform plafoanelor stabilite prin Protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei.
Art. 60 Avocaţii au dreptul să formuleze plângeri şi contestaţii împotriva actelor şi dispoziţiilor secretariatului – SAJ, ale consilierilor şi ale decanului.
Art. 61 Avocaţii au obligaţia să participe la acţiunile de pregătire profesională special organizate pentru îmbunătăţirea standardelor de realizare a activităţilor specifice asistenţei judiciare sub forma asistenţei avocaţiale.
Art. 62 Avocaţii au obligaţia să fie asiguraţi pentru răspundere profesională şi să depună periodic la dosarul profesional o copie a asigurării încheiate sau a înnoirii acesteia, în condiţiile prevăzute în Statutul profesiei de avocat.
Art. 63 Avocaţii care au formulat opţiune pentru asistenţa juridică într-un domeniu de activitate nu pot refuza nemotivat desemnarea notificată prin orice mijloace de SAJ.
Art. 64 Avocaţii care au formulat opţiune pentru asistenţa juridică într-un domeniu de activitate au obligaţia de a se asigura ca mijloacele de comunicare indicate în opţiune să fie în permanentă stare de funcţionare şi în caz contrar să notifice de îndată această împrejurare SAJ, indicând mijloace alternative de contactare.
Art. 65 Abrog.
Art. 66 Avocaţii desemnaţi sunt datori să studieze temeinic cauzele care le-au fost încredinţate, să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituţii, conform mandatului încredinţat, să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecători şi de părţile din proces, să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanţa dispune în acest sens.
Art. 67 Avocaţii nu pot asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe. În asemenea situaţii avocaţii desemnaţi sunt obligaţi să încunoştinţeze SAJ pentru a lua măsurile ce se impun, în sensul înlocuirii acestora sau al desemnării unor avocaţi suplimentari în cauză, care să asigure apărarea celor aflaţi în conflict de interese.
Art. 68 Avocatul care acordă asistenţă judiciară, extrajudiciară, specială sau din oficiu nu are dreptul să primească de la cel asistat sau reprezentat o remuneraţie sau alte mijloace pentru acoperirea cheltuielilor, cu excepţia situaţiei când s-a convenit încheierea unui contract de asistenţă juridică.
Art. 681 (1) Referatele pentru decontarea onorariilor din activitatea SAJ se vor depune la sediul Baroului până pe data de 20 a lunii în curs, prin consemnare personală sub semnătură în Registrul de evidență a datei de depunere, a numărului de referate și a sumei totale;Referatele care nu au fost înscrise în Registrul de evidență nu vor fi înaintate pentru decontare.
2)Referatele depuse după data de 20 se vor înainta la plată în luna următoare.

F. RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI
Art. 69 Fapta decanului, consilierului sau avocatului referent care cu rea credinţă îşi îndeplineşte necorespunzător sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului Regulament constituie abatere disciplinară gravă.
Art. 70 Constituie abatere disciplinară:
a)îndeplinirea cu întârziere a obligaţiei de a asigura asistenţa prin avocat ca formă a asistenţei judiciare săvârşită cu rea credinţă sau din neglijenţă;
b)omisiunea avocatului de a notifica SAJ schimbarea datelor de contact (adresa sediului profesional, telefon, fax, e-mail, etc.) la care urmează să fie anunţat pentru desemnarea ca avocat delegat;
c)refuzul nemotivat de a asigura asistenţa, ca urmare a desemnării;
Art. 71 Constituie abatere disciplinară gravă:
a)neîndeplinirea cu rea credinţă ori din neglijenţă a obligaţiei de a notifica SAJ şi instanţa competentă cu privire la imposibilitatea de prezentare;
b)asigurarea asistenţei avocaţiale ca formă a asistenţei judiciare sau extrajudiciare, ori efectuarea apărării în cazurile în care apărarea este obligatorie fără desemnarea avocatului prin eliberarea prealabilă a delegaţiei de către SAJ;
c)refuzul nemotivat al avocatului de a asigura asistenţa avocaţială pentru care a formulat opţiune.
Art. 72 Abaterile disciplinare se sancţionează în conformitate cu prevederile legii şi ale Statutului profesiei de avocat, iar Consiliul Baroului poate dispune, în raport cu gravitatea acestora, suspendarea dreptului de a figura în Registrul de asistenţă judiciară până la pronunţarea unei soluţii de către comisia de disciplină a baroului.

G. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 73 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 51/1995, modificată şi completată, cu ale Statului profesiei de avocat şi cu cele ale normelor procesuale.
Art. 74 În aplicarea prezentului Regulament Consiliul Baroului poate emite norme metodologice obligatorii privind conţinutul opţiunii, conţinutul referatelor, condiţiile de formă şi conţinut ale cererilor de asistenţă juridică, ale proceselor verbale, sesizărilor şi notificărilor întocmite de consilierii și funcţionarii SAJ sau ale avocaţilor desemnaţi să asigure asistenţa juridică din oficiu, precum şi în orice alte probleme privind activitatea SAJ, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
Art. 75 SAJ informează trimestrial Consiliul Baroului în legătură cu desfășurarea activității de asistență judiciară și operațiunile financiare, inclusiv cu privire la cheltuielile reclamate de organizarea și funcționarea serviciului, prevăzute în buget distinct conform art. 166 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat.
Art. 76 Prezentul Regulament se afişează pe site-ul Baroului Giurgiu.


Descarcă Hotărârea fișier PDF