Hotărârea nr. 2 din 09 ianuarie 2023 a Consiliului Baroului Giurgiu privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Giurgiu – 2023

Hotărârea nr.2

din

09 ianuarie 2023

În temeiul art. 55 alin. (2) lit a) din Legea nr. 51/1995, coroborat cu art. 68 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Giurgiu adoptă

Regulament

pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Giurgiu

I. Data alegerilor

(1) Data Adunării Generale a Baroului Giurgiu, în care se vor alege organele de conducere ale acestuia, se fixează pentru ziua de sâmbătă, 04.03.2023, orele 10:00, ca primă zi de convocare, iar în cazul în care cvorumul cerut de lege (majoritatea membrilor baroului cu drept de participare) nu este întrunit, conform art. 68 alin. 4 din Statut, a II-a convocare este pentru ziua de sâmbătă, 18.03.2023, orele 10:00.

(2) Având în vedere importanţa prezenţei avocaţilor la această Adunare Generală, lipsa nejustificată la oricare din zilele mai sus menţionate, constituie abatere disciplinară gravă.

(3) Adunarea Generală a Baroului va alege următoarele organe ale profesiei:     

–  Decanul;

–  Consiliul Baroului (format din 9 membri, inclusiv decanul);

– Comisia de Cenzori, formată din trei membri, din care unul va fi preşedinte, precum şi alţi doi supleanţi.

– Comisia de Disciplină, formată din trei membri, din care unul va fi preşedinte, precum şi alţi doi supleanţi.

II. Dreptul de a participa la Adunarea Generală

(1) Au dreptul de a participa la Adunarea Generală şi de a-şi exercita dreptul de vot, toţi avocaţii care sunt înscrişi în Tabloul Avocaţilor, cu drept de exercitare a profesiei, conform art. 27 lit. c din Legea 51/1995.(„în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către Barou, către U.N.B.R. și către sistemul propriu de asigurări sociale timp de 3 luni de la scadența acestora, până la lichidarea integrală a datoriilor”)

(2) La intrarea în sala de desfăşurare a Adunării Generale va fi afişată lista avocaţilor cu drept de vot.

III. Locul desfăşurării Adunării Generale

(1) Adunarea Generală va avea loc în mun. Giurgiu, Teatrul Tudor Vianu.

(2) Adunarea Generală Electivă va fi prezidată de către Decanul Baroului în funcție, iar dacă acesta candidează  pentru una din demnitățile profesionale pentru care sunt organizate alegeri, Decanul de vârstă al Baroului, cu menținerea aceleiași interdicții referitoare la participarea la procesul electiv.

IV. Depunerea candidaturilor

(1) Îşi vor putea depune candidatura avocaţii, membri ai Baroului Giurgiu, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 55 alin. (1) din Legea nr. 51/1995: („Consiliul Baroului este format din… membri, aleşi pe o durată de 4 ani, dintre avocații cu drept de exercitare a profesiei și o vechime neîntreruptă de cel puțin 8 ani. Decanul şi Prodecanul se includ în acest număr”), precum și condiția prevăzută de art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/1995: („Nu pot face parte din organele de conducere ale profesiei avocații care au datorii scadente la taxele și contribuțiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. și al Baroului, precum și a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaților din România și ale filialelor.”).

(2) În temeiul art. 51 alin. (2), lit. b), coroborat cu art. 57 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, art. 74 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, precum şi al prevederilor din prezentul Regulament, Decanul Baroului Giurgiu va fi ales dintre avocaţii definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 10 ani, având calitatea de membru al Baroului Giurgiu de cel puţin 5 ani. Dispozițiile art. 71 alin. (1) din Statutul profesiei sunt aplicabile și în acest caz.

(3) În temeiul art. 55 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 şi art. 71 alin. (1) şi (2) lit. c), din Statutul profesiei de avocat, precum şi al prevederilor din prezentul Regulament, se vor alege un număr de 9 consilieri, dintre avocaţii definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani. Decanul şi Prodecanul se includ în acest număr.

(4) Avocaţii care vor dori să candideze pentru mandatul de decan sau pentru mandatele de consilieri, îşi vor depune candidatura în formă scrisă, la secretariatul baroului, cel mai târziu până la data de 03 februarie 2023, orele 12:00, sub sancţiunea neluării în considerare a candidaturilor depuse peste acest termen.

(5) Avocaţii îşi vor putea depune candidaturile pentru una sau ambele demnităţi (decan, consilier).

(6) Avocaţii propuşi pentru organele de conducere ale Baroului Giurgiu trebuie să fie persoane cu profil moral integru, care, în activitatea profesională desfăşurată şi în relaţiile cu colegii, nu au adus atingere prestigiului profesiei de avocat.

(7) Lista candidaturilor depuse va fi afişată la secretariatul Baroului şi la birourile avocaţilor din incinta Tribunalului Giurgiu şi  Judecătoriei Bolintin Vale, până cel mai târziu în ziua de vineri, 03.02.2023, orele 15:00.

(8) Termenul pentru depunerea contestaţiilor împotriva candidaturilor este de 24 de ore de la data afișării candidaturilor, respectiv sâmbătă, 04.02.2023, orele 15:00. Orice avocat, membru al Baroului Giurgiu, va putea formula contestaţii.

 (9) Contestaţiile, care se vor depune pe adresa de e-mail a Baroului (baroulgr@yahoo.com), vor putea avea ca obiect doar aspecte referitoare la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de Legea nr. 51/1955, de Statutul profesiei de avocat şi de prevederile prezentului Regulament.

(10) Consiliul Baroului Giurgiu va analiza şi verifica îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale, conform Legii nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat şi prezentul Regulament, soluţionând contestaţiile depuse în termen, urmând să afişeze lista definitivă a candidaţilor pentru funcţiile de decan şi consilieri, în aceleaşi locuri arătate în cuprinsul alin. (7), până cel târziu în ziua de luni, 06 februarie 2023, orele 16:00.

(11) În temeiul art. 55 alin. (2) lit. t) din Legea nr. 51/1995, Prodecanul Baroului Giurgiu va fi ales de către Consiliul Baroului Giurgiu, dintre membrii Consiliului care nu deţin calitatea de Decan, în prima şedinţă a Consiliului nou ales, cu majoritatea simplă a consilierilor prezenţi la şedinţă.

V. Alegerea supleanţilor pentru funcţia de consilier.

(1) Candidaţi care vor obţine mandate neeligibile pentru funcţia de consilier, vor deveni supleanţi, în ordinea numărului de voturi obţinute.

VI. Desfăşurarea alegerilor

1. Comisia de numărare a voturilor şi validare a rezultatelor alegerilor.

(1) Adunarea Generală legal constituită desemnează, prin vot deschis, Comisia de numărare a voturilor şi validare a rezultatelor alegerilor, formată din preşedinte şi doi membri, care au câte un vot egal, precum şi un secretar. Cu aceiași ocazie Adunarea Generală va alege și Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor având o structură similară cu cea a Comisiei de numărare și validare.

(2) Comisia va avea ca atribuţii distribuirea buletinelor de vot, numărarea voturilor, validarea sau invalidarea acestora, în care sens întocmeşte procese-verbale. Totodată, Comisia va rezolva eventualele contestaţii cu privire la modalitatea de desfăşurare a procedurii de votare, precum şi incidentele ce pot apărea în cursul acestui proces. Hotărârile Comisiei sunt definitive.

(3) Din Comisie nu vor putea face parte candidaţii sau avocaţii care se află în relaţie de colaborare cu aceştia, rezultată dintr-un contract de colaborare înregistrat la barou, în vigoare la data alegerilor, şi nici rude apropiate sau soţi ai avocaţilor candidaţi.

(4) Exercitarea mandatului de membru al acestei Comisii cu încălcarea regulilor izvorâte din Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat sau prezentul Regulament, conduce la excluderea din comisie, prin hotărârea majoritară a membrilor prezidiului adunării generale.

2. Scurtă prezentare din partea candidaţilor.

Înainte de distribuirea buletinelor de vot, candidaţilor li se permite o scurtă prezentare în faţa Adunării generale, restricţionată ca timp la câte cinci minute pentru fiecare candidat.

3. Tipărirea şi distribuirea buletinelor de vot.

(1) Pentru demnitatea de Decan, cât şi pentru cele de consilier, se tipăresc câte 120 buletine de vot.

(2) Pe buletinele de vot pentru funcţia de Decan se vor tipări numele tuturor candidaţilor, în ordine alfabetică.

(3) Pe buletinele de vot pentru funcţia de consilier se vor tipări numele tuturor candidaţilor la această funcţie, în ordine alfabetică.

(4) Fiecare membru al Baroului cu drept de vot va primi câte un buletin de vot pentru fiecare din cele două demnităţi, decan şi consilier, moment în care semnează pe lista de prezenţă.

(5) Buletinele de vot rămase nedistribuite se anulează de către Comisia de numărare a voturilor şi validare a rezultatelor alegerilor.

4.Votarea propriu-zisă.

(1) Alegătorul va vota numărul maxim de candidaţi egal cu numărul de locuri eligibile (un candidat pentru demnitatea de decan şi opt pentru cea de consilier).

(2) Buletinele de vot aferente fiecărei demnităţi vor fi valide în situaţia în care numărul de opţiuni exprimate de alegător este mai mic sau egal cu numărul locurilor eligibile pentru demnitatea pentru care este tipărit buletinul de vot (doar un loc eligibil pentru decan şi opt pentru consilieri).

(3) Votul exprimat pentru alegerea decanului şi consilierilor este secret şi personal. Nu este posibilă delegarea exercitării dreptului de vot al unui avocat, membru al baroului, către un alt avocat.

(4) Votul exprimat pentru alegerea membrilor Comisiilor de Cenzori şi de Disciplină este deschis.

(5) Exprimarea votului se va face prin lăsarea netăiată a numelui candidatului votat şi prin tăierea numelor candidaţilor nevotaţi.

(6) Buletinele de vot se depun în urna special amenajată.

5. Numărarea şi validarea voturilor .

(1) Comisia numără toate voturile exprimate.

(2) Buletinele de vot se anulează în următoarele situaţii:

– dacă nu cuprind nicio opţiune exprimată;

– dacă sunt votaţi mai mult de un candidat, pentru funcţia de decan, şi mai mult de opt candidaţi pentru funcţia de consilier;

-dacă exprimarea opţiunilor se face prin înscrierea altor menţiuni decât cele stabilite anterior.

(3) Buletinele de vot pentru funcţia de consilier nu se anulează dacă electorul nu şi-a exprimat opţiunea pentru întregul număr de mandate.

(4) În cazul în care numărul candidaţilor pentru demnitatea de Decan este mai mare de doi, este considerat ales avocatul care obţine jumătate plus 1 din numărul de voturi exprimate.

Dacă niciunul dintre candidaţi nu obţine cel puţin jumătate plus 1 din voturile exprimate, se organizează un nou tur de scrutin, la care vor participa numai primii doi candidaţi, care au obţinut cele mai multe voturi în primul tur.

În acest sens se tipăresc alte 120 buletine de vot, care se vor completa înainte de turul II de scrutin, de către Comisia de validare, pe care vor fi trecute numele celor doi candidaţi rămaşi în cursă pentru ocuparea demnității de Decan, primul trecut fiind avocatul care a obţinut mai multe voturi în turul I de scrutin.

Dacă vor fi doi avocaţi care obţin număr de voturi egale în primul tur de scrutin, pe locurile doi şi trei, în ordinea numărului de voturi obţinute, vor fi trecuţi trei avocaţi pe buletinele de vot pentru turul II de scrutin, iar dacă nici în acest tur nu se obţine de către niciun candidat cel puţin jumătate plus 1 din voturile exprimate, se organizează un nou tur de scrutin.

După rămânerea în cursă a doar doi candidaţi, va fi considerat ales cel care obţine un număr mai mare de voturi valabil exprimate.

(5) Sunt aleşi consilieri primii opt avocaţi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

6. Validarea rezultatelor alegerilor.

(1) Vor fi declaraţi aleşi candidaţii care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate mai sus arătate.           

(2) Dacă, în urma votului, un candidat va obţine atât mandatul de Decan, cât şi pe cel de Consilier, va fi validat cel de Decan.

(3) Contestaţiile împotriva rezultatelor numărării voturilor se vor depune în termen de 24 ore, pe adresa de e-mail a Baroului (baroulgr@yahoo.com) şi vor fi soluţionate în termen de trei zile de către Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor.

VII. Păstrarea buletinelor de vot şi a proceselor – verbale ale Adunării  generale.

(1) Consiliul Baroului are obligaţia să păstreze buletinele de vot conţinând voturile valabil exprimate şi anulate timp de 4 ani de la data validării rezultatelor alegerilor.

VIII. Dispoziţii finale

(1) Toate termenele menţionate în prezentul Regulament se înţeleg şi se calculează potrivit Codului de procedură civilă.

(2) În condiţiile în care, până la data desfăşurării alegerilor pentru care s-a întocmit prezentul Regulament, se redactează un nou Statut al profesiei de avocat sau orice norme de aplicare a Legii nr. 51/1995, pentru exercitarea profesiei de avocat, care cuprind prevederi contrare prezentului Regulament, se vor aplica acele norme.

(3) Prezentul Regulament rămâne definitiv în termen de 15 zile de la data afişării sale la Secretariatul Baroului Giurgiu şi la Biroul avocaţilor din cadrul Tribunalului Giurgiu şi Judecătoriei Bolintin Vale, precum şi pe site-ul Baroului Giurgiu.

(4) Mandatele de Consilier și Decan, aflate în exercițiu, încetează de drept la momentul validării rezultatelor alegerilor.

Prezentul Regulament conţine opt capitole şi a fost adoptat în Şedinţa de Consiliu a Baroului Giurgiu din data de 09.01.2023.

CONSILIUL BAROULUI GIURGIU